Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Dùng công cụ Google email uploader: tải ở đây hoặc ở đây nếu 1 trong 2 chương trình bị lỗi.

Để chuyển sang hệ thống email mới.Đầu tiên ta tải mail từ hộp thư cũ về máy tính bằng một trong các công cụ:

• Microsoft Outlook: xem hướng dẫn cấu hình Microsoft Outlook 2010

• Outlook Express: xem hướng dẫn cấu hình Outlook Express

• Thunderbird: xem hướng dẫn cấu hình Thunderbird và tải chương trình ở đây

Trên màn hình desktop, nhấp đôi vào icon “GoogleEmailUploader”

image0011

Chắc rằng các công cụ như Microsoft Outlook, Outlook Express và Thunderbird đã được tắt. Click “Next” để tiếp tục.

Trong hộp thoại “Sign in” nhập Email và Password của mail trên server mới.

Click “Sign in” để đăng nhập vào tài khoản tại server mới Sau đó chương trình chuyển sang hộp thoại “Select mailboxes”. Đánh dấu vào các mục cần chuyển, sau đó click “Next” Ví dụ ta đã tải mail về máy tính bằng công cụ Microsoft Outlook nên ta chọn Microsoft Outlook

Ở hộp thoại tiếp theo chọn “Upload”

Ta đợi vài phút để quá trình upload hoàn tất (thời gian nhanh hay chậm phụ thuộc vào số lương mail đang có). image006

Click “OK” để kết thúc việc chuyển dữ liệu.

Trang chủ Webmail Sử dụng webmail mới Hướng dẫn chuyển thư từ webmail cũ sang webmail mới