Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1. Import danh sách địa chỉ từ tập tin CSV vào webmail mới

2. Export danh sách địa chỉ từ webmail cũ

Import danh sách địa chỉ từ tập tin CSV

Để lấy lại danh sách địa chỉ mail từ mail cũ đến mail mới cần:

  1. Tạo export danh sách địa chỉ mail từ mail cũ (webmail hoặc mail client: Eudora, thunderbird,….)
  2. Đăng nhập vào hộp mail mới.
  3. Nhấn vào nút Contacts (nằm trên nút Compose Mail) trên trang webmail đã đăng nhập.

  1. Từ menu thả xuống nhấn chọn Import Contacts…

  1. Nhấn Browser (duyệt) và chọn tập tin adbook.csv vừa export ở thao tác trước.

  1. Sau đó nhấn chọn nút Import để hoàn tất quá trình import danh sách địa chỉ

Sau khi hoàn thành, Giao diện sẽ hiển thị danh sách các email đã được import vừa chứa trong một thư mục được đặt tên theo dạng Imported ngày-tháng-năm

Hướng dẫn cách export danh sách địa chỉ cũ từ webmail

  1. Đăng nhập vào webmail và nhấn vào biểu tượng Address book (vòng tròn màu xanh ở hình bên dưới)

  1. Nhấn vào biểu tưởng export address (vòng tròn màu xanh ở hình bên dưới)

  1. Chọn lưu tập tin và nhấn OK (vòng tròn màu xanh ở hình bên dưới)

-

> Sử dụng tập tin adbook.csv vừa download được để import vào webmail mới (gmail)

Trang chủ Webmail Sử dụng webmail mới Hướng dẫn lấy danh sách địa chỉ email cũ qua hệ thống mail mới