Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khi tạo mới một account, để cho account này có thể sử dụng các chương trình lấy mail như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird…. thì ta phải enable POP để cho phép các chương trình như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird lấy mail về:

1. Bật chức năng tải POP:

2. Cấu hình các chương trình lấy mail:

Máy chủ (POP) Thư Đến - yêu cầu SSL: pop.gmail.com Sử dụng SSL: Có Cổng: 995
Máy chủ (SMTP) Thư Gửi đi - yêu cầu TLS: smtp.gmail.com (sử dụng xác thực) Sử dụng Xác thực: Có Sử dụng STARTTLS: Có (một số ứng dụng khách gọi STARTTLS là SSL) Cổng: 465 hoặc 587

I. Enabling POP

  1. Đăng nhập vào Google Mail của mail.hcmus.edu.vn .
  2. Click Mail settings tại trang chính của Google mail

  1. Click Forwarding and POP/IMAP.

  1. Chọn Enable POP for all mail.
  2. Click Save Changes.

II. Cấu hình các chương trình lấy mail như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird:

1. Microsoft Outlook 2010:

2. Outlook Express:

a. Mở chương trình Outlook Express.

b. Click menu Tools, và chọn Accounts... c. Click Add, và sau đó click Mail...

d. Điền tên của bạn vào phần Display name, và click Next

e. Điền đầy đủ địa chỉ email ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) vào phần Email address, và click Next

f. Điền pop.gmail.com vào phần Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server. Điền smtp.gmail.com vào phần Outgoing mail (SMTP) server.

g. Click Next.

h. Điền username (bao gồm '@hcmus.edu.vn' ví dụ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) vào phần Account name. Điền password vào phần Password, và click Next.

i. Click Finish. j. Chọn pop.gmail.com như hình hướng dẫn, và click Properties.

k. Click tab Advanced. l. Điền vào các thông tin sau:* · Check vào This server requires a secure connection (SSL) dưới phần Outgoing Mail (SMTP). · Điền 465 vào vùng Outgoing mail (SMTP). · Dưới phần Outgoing Mail (SMTP), check vào phần This server requires a secure connection (SSL). · Dưới phần Incoming mail (POP3), check vào This server requires a secure connection (SSL). Và thay đổi thông số thành 995. Chú ý: Cấu hình các thông số như hình minh họa, nếu muốn giữ một bản copy của email trên server thì check vào mục Leave a copy of messages on server m. Chuyển qua tab Servers, và check vào phần My server requires authentication.

n. Click OK.

3. Thunderbird:

Cấu hình gửi thư (POP3): Nhấn vào Tạo một tài khoản mới (xem hình dưới)

  • Xuất hiện bảng Thiết lập Tài khoản Thư (xem hình dưới)

  • Tên của bạn: tên bạn hoặc tên phòng ban công ty; e-mail, Mật khẩu rồi nhấn Tiếp tục (xem hình dưới)

  • Chọn POP3, sau đó nhấn Tạo tài khoản (xem hình dưới)

Trang chủ Webmail Sử dụng webmail mới Hướng dẫn cấu hình mail client sử dụng POP3