Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nhấn vào Create a new account (xem hình dưới) image0013

  • Xuất hiện bảng Mail Account Setup (xem hình dưới)
  • Nhập vào Your name: tên bạn hoặc tên phòng ban công ty; Email address và Password rồi nhấn Continue (xem hình dưới)

image0023

  • Chọn POP3
  • Incoming: mailbox.hcmuns.edu.vn. Port : 110
  • Outgoing: mailbox.hcmuns.edu.vn. Port : 25
  • Sau đó nhấn Re-test (xem hình dưới)

image0033

Chọn SSL: None, Authentication: Normal password (xem hình) Nhấn Create Account image0043

Nếu có thông báo Warning thì ta check vào I understand the risks Click vào Create Account image0053

Cửa sổ Thư mục Nội bộ hiện ra Click phải vào account của mình, sau đó chọn Get Messages để tải mail về máy. image0062

Trang chủ Webmail Sử dụng webmail cũ Hướng dẫn cấu hình chương trình gửi nhận thư Mozilla Thunderbird