Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nằm trong kế hoạch nâng cấp hệ thống e-mail truờng phục vụ cho cán bộ – viên chức, nay đến giai đoạn thử nghiệm hệ thống e-mail mới. Ban quản lý Mạng trường đã gửi thông tin về UsernamePassword đến từng thầy/cô.Để đảm bảo tính bảo mật, đề nghị quý thầy/ cô chủ động thay đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên.

Xem chi tiết

Kính Gửi các Đơn vị,

Nằm trong kế hoạch nâng cấp hệ thống email trường phục vụ cán bộ – viên chức hiệu quả hơn, hiện nay Bạn quản lý Mang trường đang tiến hành rà soát, thống kê nhằm hoàn chỉnh danh sách các tài khoản e-mail đang được sử dụng để phục vụ cho công tác chuyển đổi.

Read more...