Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mời quý thầy/ cô truy cập và đăng nhập địa chỉ e-mail mới (chưa hoạt động chính thức) tại link sau: http://mail.hcmus.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng truy cập: http://netadmin.hcmus.edu.vn

Lưu ý:
- Ngày dự kiến đưa hệ thống mail vào sử dụng chính thức: 28/11/2011
- Các thầy/ cô sử dụng địa chỉ mail chính thức là [tentaikhoan]@hcmus.edu.vn

Chúc sức khỏe quý thầy/ cô!

Trang chủ Thông báo Thông báo số 1: Thông tin về user name, password