Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Danh sách cán bộ - nhân viên phòng thông tin và truyền thông :

(Phòng Thông tin - Truyền thông  được thành lập theo quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 12/10/2006 và quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, ngày 19/02/2003

)


STT Họ và tên Chức vụ
1 Phùng Quán Trưởng ban
2 Lê Quang Viễn Phó Trưởng ban
3 Huỳnh Tuấn Anh Nhân viên
4 Nguyễn Văn Bình Nhân viên
5 Lê Phi Hùm  Nhân viên
6 Lâm Thanh Phương  Nhân viên
7 Nguyễn Trung Nam  Nhân viên
8 Nguyễn Mậu Tuấn  Nhân viên
 9 Nguyễn Đình Nhất Tâm  Nhân viên
 10 Huỳnh Nguyễn Anh Khoa  Nhân viên