Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1.Giới thiệu: 

7-zip là phần mềm có khả năng nén file với tỷ lệ cao, là phần mềm mã nguồn mở.

7-zip sử sụng được trên hệ điều hành Windows 98/ME/NT/2000/XP và Linux/Unix.

7-zip hỗ trợ những định dạng sau:

♦ Nén và giải nén với: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR

♦ Chỉ giải nén với: RAR, CAB, ISO, ARJ, L2H, CHM, Z, CPIO, RPM, DEB, NSI 

Địa chỉ để download phần mềm (ở trong trường ĐHKHTN):

Địa chỉ Download phần mềm (ở ngoài trường ĐHKHTN):

http://www.7-zip.org/ 

2.Cài đặt : 
Chạy file 7z442.exe.

Chọn đường dẫn chứa thư mục cài đặt. Chọn Install.

 

Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.


Chọn Start-Programs-7-zip-7-zip File Manager để khởi động 7-zip.

Giao diện chính của 7-zip 

3.Nén tập tin hoặc thư mục: 

Click phải chuột tập tin hoặc thư mục cần nén, chọn 7-zip-Add to archive...


Một số tùy chọn hay dùng khi nén tập tin hoặc thư mục:

  • Archive: đặt tên và chọn đường dẫn nơi sẽ chứa tập tin hoặc sau khi nén.
  • Archive format: chọn định dạng nén cho tập tin hoặc thư mục.
  • Compression level: chọn mức độ nén cho tập tin hoặc thư mục.
  • Password: đặt password cho tập tin hoặc thư mục được nén (sẽ được password yêu cầu khi giải nén tập tin hoặc thư mục).

4.Xem trước tập tin hoặc thư mục được nén: 

Click phải chuột vào tập tin hoặc thư mục đuợc nén, chọn 7-zip-Open archive.

5.Giải nén tập tin hoặc thư mục:

Click phải chuột vào tập tin hoặc thư mục đuợc nén, chọn 7-zip-Extract files... hoặc Extract Here.

  • Extract files...: giải nén tập tin hoặc thư mục có tùy chọn thêm.
  • Extract Here: giải nén tập tin hoặc thư mục ngay tại thư mục hiện hành.

Sau khi chọn Extract Files, người dùng có thể chọn đường dẫn sẽ chứa tập tin hoặc thư mục sau khi giải nén. Mục Password là password để giải nén của tập tin hoặc thư mục được nén.

Nếu người dùng chọn Extract Here và tập tin hoặc thư mục được nén có đặt password thì giao diện sẽ như sau.
Nhập vào password để giải nén và chọn OK.

Trang chủ Bài viết Windows Hướng dẫn sử dụng phầm mềm nén và giải nén 7-Zip