Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1.Giới thiệu:
Mozilla FireFox là trình duyệt web miễn phí, dễ sử dụng, giao diện thân thiện với người dùng.
Địa chỉ để download phần mềm (ở trong trường ĐHKHTN):
 
 

Địa chỉ Download phần mềm (ở ngoài trường ĐHKHTN)

 2.Cài đặt:

Chạy file Firefox Setup 2.0.exe .
Chọn Next.


Chọn I accept the terms in the License Agreement. Chọn Next.


Chọn loại cài đặt và đường dẫn chứa thư mục cài đặt, để mặc định. Chọn Next.Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt. 

3.Cấu hình Proxy để truy cập web:
Sau khi cài đặt FireFox, người dùng cần cấu hình thêm Proxy để truy cập được web.
Chọn Start-Programs-Mozilla Firefox-Mozilla Firefox để khởi động chương trình.


Chọn Tool-Options...Chọn Tab Advanced và chọn Network như minh họa dưới đây.Chọn mục Manual proxy configuration: và nhập vào nội dung như hình dưới đây. Chọn OK.Chọn OK.Sau đó, người dùng có thể truy cập được web.
 

4.Những cách sử sụng thông thường:
  • Mở một Tab để truy cập web trong cửa sổ Firefox hiện hành: File-New Tab.


 

  • Mở thêm một cửa sổ Friefox để truy cập web: File-New Window.
 
  • Lưu một trang web: File-Save Page As...
 
  • In một trang web: File-Print..

  • Tìm kiếm trong trang trang web hiện hành: Edit-Find in This Page...

 
  • Điều chỉnh  kích thước chữ trong trang web hiện hành: View-Text Size (Increase: phóng to; Decrease:thu nhỏ).

  • Xem trang web hiện hành ở chế độ toàn màn hình: View-Full Screen.

    • Lưu giữ lại địa chỉ trang web hiện hành: Bookmarks-Bookmark This Page...


Đặt tên cho Bookmark và chọn Folder để chứa Bookmark. 

  • Xuất và nhập Bookmark ra tập tin: Bookmarks-Organize Bookmarks...


Chọn File-Import... để nhập vào Bookmark những địa chỉ trang web đã lưu giữ từ tập tin.
Chọn File-Export... để xuất những địa chỉ trang web trong Bookmark ra tập tin.

Trang chủ Bài viết Windows Hướng dẫn cài đặt và sử dụng trình duyệt web Mozilla Firefox