Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1. Giới thiệu về ClamWin:

  • ClamWin là phần mềm chống virus miễn phí dành cho Windows 98/Me/2000/XP and 2003.
  • Khả năng phát hiện virus và spyware cao.
  • Có thể cài đặt trên các máy tính có kết nối mạng hoặc không có kết nối mạng.

Địa chỉ để download phần mềm (ở trong trường ĐHKHTN):

ftp://ftp.hcmuns.edu.vn/pub/opensources/Windows/AntiVirus/clamwin-0.88.5-setup.exe

Địa chỉ Download phần mềm (ở ngoài trường ĐHKHTN):

http://www.clamwin.com/content/view/18/46/  

2.Cài đặt chương trình: 

Chạy file clamwin-0.88.5-setup.exe.

Chọn Next.

Chọn I accept the agreement. Chọn Next.

 

Chọn Anyone who uses this computer: phần mềm Clamwin sẽ được cài đặt cho mọi người dùng.
Chọn Only for me: phần mềm Clamwin sẽ được cài đặt chỉ cho người dùng đang thực hiện cài đặt. 
Chọn Next.

Chọn đường dẫn chứa thư mục cài đặt, để mặc định. Chọn Next.

Tùy chọn những thành phần sẽ được cài đặt, để mặc định. Chọn Next.

Chọn Next.

Bỏ chọn Download Virus Database Files (vì người dùng kết nối internet thông qua Proxy).
Chọn Create a desktop icon (tạo biểu tượng Clamwin trên Desktop).
Chọn Next.

Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt.


 Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Chọn Start-Programs-ClamWin Antivirus-Virus Scanner để khởi động chương trình.

Cửa sổ này hỏi người dùng chọn hay không download file Definitions để nhận dạng những virus mới. Vì người dùng kết nối Internet thông qua Proxy nên cần phải cấu hình thêm mới download được. Chọn No.

Đây là giao diện chính của ClamWin.

 

3.Cấu hình kết nối Proxy: 

Nếu đây là lần đầu cài đặt ClamWin, trước tiên người dùng cần phải download file Definitions để nhận dạng những virus mới, sau đó thực hiện quét virus. Chọn vào biểu tượng như hình dưới đây.

Chọn Tab Proxy, nhập vào nội dung như hình dưới đây (mục Proxy Server và Port). Chọn OK.

Chọn Tools-Download Virus Database Update.

 

4.Quét Virus: 

Chọn thư mục, tập tin, hoặc toàn bộ ổ đĩa cần quét, chọn Scan.

Đây là quá trình quét Virus. 

5.Lập lịch quét Virus: 

Chọn biểu tượng như hình dưới đây.


Chọn Tab Scheduled Scans và chọn Add. 

Scanning Frequency: lập lịch quét virus theo giờ, ngày, tuần.
Time: bắt đầu thời gian quét virus.
Day Of The Week: ngày trong tuần sẽ quét virus hàng tuần.
Mục Scan Folder: chọn tập tin, thư mục, ổ đĩa để quét virus.
Mục Description: mô tả công việc quét virus (bắt buộc)
Chọn OK.
 


Và ta đã có lịch quét virus.


Trang chủ Bài viết Windows Hướng dẫn sử dụng phầm mềm chống virus Clamwin